รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.213
Title การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Creator ยุทธนา คงแหลม
Publisher โรงเรียนแม่ใจิทยาคม
Publication Year 2559
Description 1.เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะของผู้นำเครือข่าย บทบาทและภาระหน้าที่ของเครือข่าย การปฏิบัติงานของเครือข่าย การเสริมสร้างพลังอำนาจของเครือข่าย และการพัฒนาสมาชิกของเครือข่าย2.รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 5) องค์กรชุมชน และ 6) องค์กรเอกชน และมีคณะกรรมการเครือข่าย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ตัวแทนองค์กรชุมชน จำนวน 1 คน ตัวแทนองค์กรเอกชน จำนวน 1 คน ตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบัน อาชีวศึกษา จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 5 คน และประธานกลุ่มโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีองค์ประกอบของเครือข่าย จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้นำเครือข่าย 2) บทบาทและภาระหน้าที่ของเครือข่าย 3) การปฏิบัติงานของเครือข่าย 4) การเสริมสร้างพลังอำนาจของเครือข่าย 5) การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย และ 2 เงื่อนไขความสำเร็จ3.ผลการประเมินรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2478
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ยุทธนา คงแหลม, (2559). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2478
ยุทธนา คงแหลม, "การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2478
ยุทธนา คงแหลม, (2559). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2478