รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.212
Title สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village)
Creator ดร.นพวรรณ บุญธรรม
Contributor อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2559
Keyword ความยั่งยืน ,การจัดการ ,การเพิ่มมูลค่า ,ทรัพยากร ,เทคโนโลยี
Description การดําเนินกิจกรรมในโครงการเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดความรู้โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาคนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชผลการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนและส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์หลัก 5 ประการ 1) ความยั่งยืน (Sustainability) 2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (Management by Grouping 3) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (Added Value) 4) การใช้ทรัพยากรดินน้ําป่า (Resources) และ 5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Technology)เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานบริหารของท้องถิ่น
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2446
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

ดร.นพวรรณ บุญธรรม,อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์. (2559). สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village) [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2446
ดร.นพวรรณ บุญธรรม,อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์, "สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village)", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2446
ดร.นพวรรณ บุญธรรม,อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์, (2559). สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village), [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2446