รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.211
Title การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Creator ผศ.ดร.เยาวนิจกิตติธรกุล
Contributor 1. ผศ.ดร.ทพ.ประกาศ สว่างโชติ
2. ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี
3. นางสาวผกามาศ ทองคำ
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Keyword การสร้างความเข้มแข็ง ,เครือข่ายเกษตรกร ,เกษตรกรสวนยางพารา ,ยางพารา ,สวนยางพาราแบบวนเกษตร
Description การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตร จำเป็นต้องพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตร การจัดการความรู้ของเครือข่ายเกษตรกร โครงสร้างการบริหารจัดการ ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ และการขับเคลื่อนงานระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของเครือข่ายฯ ในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการนำเสนอทางเลือกและทางรอดใหม่ให้แก่เกษตรกรสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ผู้กำลังดิ้นรนแสวงหาทางออกที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้กับตนเองและครอบครัวในปัจจุบัน
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2444
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

ผศ.ดร.เยาวนิจกิตติธรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2444
ผศ.ดร.เยาวนิจกิตติธรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ, "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2444
ผศ.ดร.เยาวนิจกิตติธรกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2444