รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.210
Title การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี
Creator นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2559
Description วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี” พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วย ทัศนคติ ความเชื่อ มีระบบนิเวศวิทยาเฉพาะพื้นที่ การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรชาวสวนส้มโอมีองค์ประกอบด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประกอบด้วย การฟื้นฟู การประยุกต์ใช้ และการสร้างใหม่
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2436
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์, (2559). การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2436
นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์, "การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2436
นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์, (2559). การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2436