รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.209
Title อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
Creator ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
Contributor ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2559
Description อนาคตภาพของการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า สถาบันผลิตครูมีระบบการผลิตครูที่ประกันการมีงานทำและมีความเป็นครูมืออาชีพ มีความพร้อมในกระบวนการผลิตครู มีแผนการผลิตครูที่ชัดเจน มีหลักสูตรผลิตครูที่ยึดคุณลักษณะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ได้ตรงความต้องการของประเทศและท้องถิ่น มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานครู มีนักศึกษาครูที่มีแววความเป็นครู เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ และมีโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความเป็นมาตรฐาน และมีครูพี่เลี้ยงได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นระบบ
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2481
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชาย เพชรช่วย,ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์. (2559). อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2481
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย,ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, "อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2481
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย,ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, (2559). อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2481