รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.208
Title Special Economic Zone: Facts, Role and Opportunities of Investment in Thailand
Creator นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์
Contributor 1. รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์
2. ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
Publisher มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Publication Year 2559
Keyword Special Economic Zone ,Key Success Factors ,Thailand
Description This paper presents a selection of the type of special economic zone (SEZ) in Thailand. The location and key success factors of SEZ in Thailand are also provided here in this paper. First part of the paper presents all factors that are critical or crucial to the success of all types of SEZ in the world by reviewing or surveying all literature that appear in most of the academic databases.Then, all of those factors from the review are then performed the correlation test. The regression model with Ordinary Least Square method is created in this step.
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2480
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). Special Economic Zone: Facts, Role and Opportunities of Investment in Thailand [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2480
นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ, "Special Economic Zone: Facts, Role and Opportunities of Investment in Thailand", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2480
นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). Special Economic Zone: Facts, Role and Opportunities of Investment in Thailand, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2480