รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.206
Title การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย
Creator นายพัลลพ ทองงาม
Contributor 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชณี แสงทอง
2. ดร. วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธานินทร์ ภู่พัฒน์
Publisher สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2559
Keyword บริเวณที่มีความหลากหลายสูง ,ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ,สนิปส์ ,SNPs minisequencing ,ประชากรไทย
Description ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาการตรวจคัดกรองประชากรไทยด้วยวิธี SNPs minisequencing โดยใช้ตำแหน่งสนิปส์จำนวน 16 ตำแหน่งในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงบนไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธี SNPs minisequencing เป็นวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการคัดกรองเพื่อคัดออกของตัวอย่างในกรณีที่มีจำนวนมากได้และเป็นแบบทดสอบสันนิษฐานก่อนที่จะยืนยันผลด้วยการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของบุคคลสูญหาย ผู้เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติที่มีความสัมพันธ์ทางสายมารดา
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2473
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นายพัลลพ ทองงาม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2473
นายพัลลพ ทองงาม และผู้แต่งคนอื่นๆ, "การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2473
นายพัลลพ ทองงาม และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2473