รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.205
Title การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต
Creator นางสาวลัดดา วิริยางกูร
Publisher สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน
Publication Year 2559
Keyword ข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้ ,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ,เครื่องหมายGI ,เทคโนโลยีการสีข้าว ,หลักการลดความชื้นข้าว
Description โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต มีวัตถุประสงค์ พัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พัฒนากระบวนการปลูกด้วยเทคโนโลยีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกระตุ้นการสร้างความหอมของข้าวหอมมะลิในช่วงปลูก การสีแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีที่ชะลอการสูญเสียความหอม ควบคุมคุณภาพด้วยการยื่นขอการรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผลผลิตส่งต่อสู่การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมตลาด เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2471
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

นางสาวลัดดา วิริยางกูร, (2559). การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2471
นางสาวลัดดา วิริยางกูร, "การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2471
นางสาวลัดดา วิริยางกูร, (2559). การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2471