รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.204
Title การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม
Creator นิตยา ทองทิพย์
Contributor ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
Publisher คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
Publication Year 2559
Description การผสมเทียมแบบกำหนดเวลา 1 ครั้งคือชั่วโมงที่ 48 และครั้งที่ 2 ที่ชั่วโมงที่ 72 หลังถอดฮอร์โมน CIDR®-G ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดหลอด 0.25 มิลลิลิตร ความเข้มข้นอสุจิ 200 ล้านตัวต่อหลอด โดยกลุ่มที่1 ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสูตร Tris-egg yolk และกลุ่มที่2 ใช้น้ำเชื้อแช่แข็งสูตร MJ-EX2TM มีคุณภาพตามมาตรฐาน จากพ่อพันธุ์ดีที่เคยผสมและให้ลูกแล้ว เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆได้แก่ ข้อมูลอัตราการผสมติด, อัตราการตั้งท้อง หลังจากผสมเทียมแพะ 30-60 วัน
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2460
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2

บรรณานุกรม

นิตยา ทองทิพย์,ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. (2559). การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2460
นิตยา ทองทิพย์,ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2460
นิตยา ทองทิพย์,ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, (2559). การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแพะแช่แข็งเพื่อใช้ในการผสมเทียม, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2460