รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.203
Title รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์
Creator รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์
Contributor ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์,นภพร ทัศนัยนา, และโกศล มีคุณ
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2559
Description รูปแบบประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ ประกอบด้วย การประเมิน 6 ด้าน 23 มิติ 42 ตัวชี้วัด เกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัดมี 5 ระดับ ผลการประเมินการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 6 ตัวชี้วัด ระดับดี จำนวน 4 ตัวชี้วัด ระดับพอใช้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ระดับควรปรับปรุง จำนวน 8 ตัวชี้วัด ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง จำนวน 13 ตัวชี้วัด และยังไม่มีการดำเนินการจำนวน 4 ตัวชี้วัด
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2457
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2457
รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ, "รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2457
รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์ และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2457