รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.202
Title โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม
Creator นายพรชัย ด้วงทองสุข
Publisher วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2559
Keyword ความคิดสร้างสรรค์ ,โปรแกรมพัฒนาความคิด ,การกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม
Description ภาพขณะทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม ณ ห้องปฏิบัติการ "ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาการปัญญา" วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2455
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

นายพรชัย ด้วงทองสุข, (2559). โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2455
นายพรชัย ด้วงทองสุข, "โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2455
นายพรชัย ด้วงทองสุข, (2559). โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวม, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2455