รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.201
Title ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
Creator ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2559
Keyword การเลี้ยงหอยหวาน ,หอยหวานขนาดตลาด ,เลี้ยงหอยหวานในบ่อดิน
Description การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดในบ่อดินแก่เกษตรกรนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จัดทำบ่อสาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และประเมินผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ สำหรับการพัฒนากิจการหน่วยธุรกิจเต็มรูปแบบการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในพื้นที่ต่างๆ
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2447
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์, (2559). ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2447
ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์, "ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2447
ดร. นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์, (2559). ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต้นแบบ/สาธิตการเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้าในบ่อดินเลี้ยงกุ้งทะเลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2447