รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.200
Title การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
Creator ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
Publication Year 2559
Keyword ข้าวนาโยน ,นวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ,วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ,ภาคเหนือตอนล่าง
Description การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมข้าวนาโยนให้เกิดเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองของชาวนาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการทำนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการทำนาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวนา
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2445
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5

บรรณานุกรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์, (2559). การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2445
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2445
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์, (2559). การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2445