รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.img.2016.199
Title การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน
Creator นายเริงวิชญ์ นิลโคตร
Publisher มหาวืทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2559
Description การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชนพบว่าบทเรียนมีรูปแบบที่หลากหลาย ขั้นอยู่กับแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยที่สำคัญ เช่น ความเข้าใจต่อเป้าหมายสุขภาวะชุมชน การให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที่ องค์ความรู้ที่จำเป็น ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลาง และองค์ประกอบการพัฒนาที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การพัฒนาและกิจกรรมสร้างสำนึก และทักษะในการพัฒนาและหล่อเลี้ยงกลุ่ม
Format PICTURE
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2437
Date and time 2559
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นายเริงวิชญ์ นิลโคตร, (2559). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน [รูปภาพ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2437
นายเริงวิชญ์ นิลโคตร, "การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน", 2559. รูปภาพ.ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2437
นายเริงวิชญ์ นิลโคตร, (2559). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน, [รูปภาพ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2437