รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2018.9
Title โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61
Creator กรมชลประทาน
Contributor กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Publisher กรมชลประทาน
Publication Year 2561
Keyword บางระกำโมเดล 60 ,บางระกำโมเดล 61
Description จากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยที่เกิดขึ้นแทบทุกปี ในปี 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่และติดตามปัญหา ได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ โดยการปรับแผนการเพาะปลูกพืชนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน วางแผนการส่งน้ำสำหรับปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ได้การวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เป็นต้นแบบในการดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า “บางระกำโมเดล 60” โดยยึดแนวการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิสังคม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และโครงการบางระกำโมเดลในปี 61 เพื่อวางแผนและดำเนินการต่อไป
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4944
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61 [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4944
กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, "โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61", 2561. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4944
กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2561). โครงการบางระกำโมเดล 60 สู่การต่อยอด โครงการบางระกำโมเดล 61, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4944