รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2018.8
Title โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร
Creator สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน
Publisher กรมชลประทาน
Publication Year 2561
Description สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยส่วนวิศวกรรม ได้พิจารณาออกแบบฝายท่ากระดานขึ้น โดยประยุกต์ใช้การออกแบบเป็นประตูระบายน้ำ มาผสมผสานกับฝายหยักคอนกรีตในอาคารเดียวกัน โดยที่ฝายหยักคอนกรีตจะมีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และสำหรับประตูระบายน้ำขนาดความกว้างบานระบายน้ำ 6 เมตรสูง 6 เมตร จำนวน 4 ช่อง เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำได้ตามที่กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการและเป็นช่องทางในการสามารถระบายทรายที่สะสมทางด้านหน้าฝายได้ ประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จะเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร แก่พื้นที่ จำนวน 14,500 ไร่ รวม 12 หมู่บ้าน 3 ตำบลในเขต ตำบลท่าขุนราม ตำบลคลองแม่ลาย และตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรและกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการฝายท่ากระดาน จะเข้ามาบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4943
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน, (2561). โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4943
สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน, "โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร", 2561. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4943
สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน, (2561). โครงการประตูระบายน้ำฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4943