รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2018.7
Title โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Creator สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
Publisher กรมชลประทาน
Publication Year 2561
Keyword อ่างเก็บน้ำห้วยโทก ,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Description สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกฯ แห่งนี้ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยโทก ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรบ้านห้วยโทก และหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรได้ รวมถึงช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านห้วยโทกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรไว้บริโภค รวมทั้งมีอาชีพเสริมในการทำประมงเพิ่มเติมเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4941
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน, (2561). โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4941
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน, "โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", 2561. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4941
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน, (2561). โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4941