รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2018.10
Title โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร
Creator กรมชลประทาน
Contributor กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Publisher กรมชลประทาน
Publication Year 2561
Description กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรรม สร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อม สำรวจปักหลักเขต และจัดหาที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำหลาก และคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2562 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบริเวณที่แคบที่สุดของลำน้ำเพิ่มขึ้นอีกถึง 1 เท่าตัว เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที (จากอัตราการไหลเดิมประมาณ 1,200 ลบ.ม./วินาที) เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรม รวม 229,138 ไร่ ทั้งยังแก้ปัญหาพื้นที่ประสบอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ 4 – 8 แสนไร่ และเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาอุทกภัย
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4945
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4945
กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, "โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร", 2561. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4945
กรมชลประทาน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, (2561). โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/4945