รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.491
Title ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า
Creator รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์
Publisher จ.สมุทรปราการ
Publication Year 2559
Keyword ปลูกแตงเมล่อน ,ดาดฟ้า
Description การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ คุณรุ่งโรจน์ฯ ได้ขยายเวลาปลูกไปถึง 168 กระถาง ในพื้นที่ 100 ตร.เมตร สำหรับผู้สนใจแนะนำให้ปลูก 20 กระถางก่อนลงทุนประมาณ 25,000 -30,000 บาท จะได้ชั้นปลูกพร้อมหลังคาพลาสติก เครื่องปลูก ปั๊มและระบบน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1907
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์, (2559). ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1907
รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์, "ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1907
รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์, (2559). ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1907