รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.490
Title App Stroke KKU ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอดปลอดอัมพาต
Creator คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publisher คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2559
Keyword App Stroke KKU ,ผู้ป่วยอัมพาต
Description คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำแอปพลิเคชั่น App Stroke KKUขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวโดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพร้อมทั้งทำการคัดกรองกลุ่มสุ่มเสี่ยงเบื้องต้นด้วยตนเองโดยแอปพลิเคชั่นรองรับระบบแอนดรอยและไอโอเอสจึงถือได้ว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองได้อย่างดี
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1906
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (2559). App Stroke KKU ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอดปลอดอัมพาต [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1906
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "App Stroke KKU ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอดปลอดอัมพาต", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1906
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (2559). App Stroke KKU ทุกนาทีคือชีวิต เร็วก็รอดปลอดอัมพาต, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1906