รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.489
Title แขนกลอัจฉริยะ เพื่อคนพิการ(Robutic Arm)
Creator นายเสถียร ประสาน
Contributor 1. นายสุพัฒพงศ์ แนนดี
2. นายศุภกานต์ ญาณโรจน์วัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงศ์ สมสุข
Publisher สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Publication Year 2559
Keyword แขนกลอัจฉริยะ ,คนพิการ
Description สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์สามมิติทั้งหมดควบคุมด้วยถุงมือหรือเซนเซอร์แบบไร้สายส่งสัญญาณได้ไกลได้ถึง120เมตรและทำตามคำสั่งได้มากมาย
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1905
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นายเสถียร ประสาน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). แขนกลอัจฉริยะ เพื่อคนพิการ(Robutic Arm) [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1905
นายเสถียร ประสาน และผู้แต่งคนอื่นๆ, "แขนกลอัจฉริยะ เพื่อคนพิการ(Robutic Arm)", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1905
นายเสถียร ประสาน และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). แขนกลอัจฉริยะ เพื่อคนพิการ(Robutic Arm), [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/1905