รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.481
Title โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11
Creator ดร.จำลอง เพ็งคล้าย
Publisher องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Publication Year 2559
Keyword องค์การสวนสัตว์ ,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ,สวนพฤกษศาสตร์ ,อพ.สธ.
Description สวนสัตว์เปิดเขียว เป็นสวนสัตว์ที่มีความหลากหลาย สภาพของป่ามีความหลากหลาย มีพันธุ์พืชนานาชนิดที่เก็บรักษาค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบ มีพรรณไม้หลากหลาย เช่น ปาล์ม ใบไผ่ หวาย ส่วนใหญ่เป็นป่าที่ยังไม่มีการแผ้วถาง ทำลาย และยังมีการทำศูนย์ศึกษา เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งคำจำกัดความของสวนพฤกษศาสตร์ คือ การรวบรวมพันธุ์พืชให้เป็นหมวดหมู่ทางวิชาการ จะแยกได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และในขณะเดียวกันจะมีการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชนั้น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมของพืชชนิดนั้น
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2490
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ดร.จำลอง เพ็งคล้าย, (2559). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11 [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2490
ดร.จำลอง เพ็งคล้าย, "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2490
ดร.จำลอง เพ็งคล้าย, (2559). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 11, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2490