รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.480
Title โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10
Creator นายพรชัย จุฑามาศ
Publisher องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Publication Year 2559
Keyword องค์การสวนสัตว์ ,ห้องสมุดธรรมชาติ ,อพ.สธ.
Description องค์การสวนสัตว์เปรียบเสมือนห้องสมุดธรรมชาติที่มีชีวิต กระทรวงศึกษาธิการมีพระราชบัญญัติเรื่องการศึกษานอกสถานที่ คือ ต้องนำนักเรียน นักศึกษา ออกไปศึกษาตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในโครงการนั้นก็จะมีองค์การสวนสัตว์อยู่หน่วยงานหนึ่งที่จะต้องทำตามนโยบาย ทางองค์การสวนสัตว์จึงพยายามจัดการในเรื่องให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในสวนสัตว์ เช่น สัตว์มีชีวิต สัตว์ในธรรมชาติที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นกกะเรียน แมวป่าหัวแบน ซึ่งในอนาคตถ้าไม่อนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ไว้หรือทำเป็นธนาคารสัตว์ป่าที่หายากก็จะสูญพันธุ์ในอนาคตแน่นอน
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2489
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นายพรชัย จุฑามาศ, (2559). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2489
นายพรชัย จุฑามาศ, "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2489
นายพรชัย จุฑามาศ, (2559). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2489