รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.479
Title การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม
Creator นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์
Publisher จังหวัดพิจิตร
Publication Year 2559
Keyword การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่น ,การทำนาข้าว ,รายได้งาม
Description การที่เกษตรกรหันไปปลูกมันสำปะหลัง กล้วย อ้อย ถั่วเขียว ถั่วแขกผิวมันแทนการปลูกข้าว จึงทำให้พื้นที่การทำนาลดลงเกือบ 2 แสนไร่ และหันมาปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทน ซึ่งการปลูกมันไข่ 13 ไร่ ปลูกมันญี่ปุ่น 1 ไร่ ลงทุนคราวแรก 50,000 บาท รวมถึงการทำระบบน้ำหยดในแปลงปลูกทั้ง 14 ไร่ ใช้ระยะเวลาการปลูก 90 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันไข่ 13 ไร่ ได้ผลผลิตเกือบ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ขายกิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนมันญี่ปุ่นขายกิโลกรัมละ 25 บาท และมีรายได้ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท ต่อไร่ ซึ่งดีกว่าการทำนาหลายเท่าตัว จึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวที่จะเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกมันไข่-มันญี่ปุ่น
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2488
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์, (2559). การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2488
นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์, "การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2488
นางนงลักษณ์ สิงห์แอ้ดซ์, (2559). การปลูกมันไข่และมันญี่ปุ่นแทนการทำนาข้าวรายได้งาม, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2488