รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.477
Title งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Creator อรุณี เวียงแสง
Contributor 1. แสนสะอาด สินสายไทย
2. ดร.จรูญ คำณวนทา
3. สาคร ทานา
Publisher ศูนย์ประสานงานการวิจัย จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ปางมะผ้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Publication Year 2559
Keyword วิจัยท้องถิ่น ,สร้างคน สร้างความรู้ ,พัฒนาจ.แม่ฮ่องสอน
Description แม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางธรรมชาติ มีความหลากหลายของชุมชน วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และทางชีวภาพ ท่ามกลางบริบทที่หลากหลายก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเช่นกัน จำเป็นต้องใช้ความรู้และจัดการที่เหมาะสม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงถูกนำมาใช้ การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ทำให้เกิดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปต่อยอดกับสิ่งใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการรักษาของพันธุกรรมพืชพื้นเมือง ด้านวิสาหกิจชุมชนที่นำภูมิปัญญาเดิมมาพัฒนาต่อยอดแปรรูปสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหายาเสพติด และการศึกษา งานวิจัยท้องถิ่นได้พลิกชีวิตคนในชุมชน เป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้ใช้พัฒนาตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำให้ชุมชนที่เข้มแข็งและเกิดสังคมที่สงบสุข
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2468
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรุณี เวียงแสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559). งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2468
อรุณี เวียงแสง และผู้แต่งคนอื่นๆ, "งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2468
อรุณี เวียงแสง และผู้แต่งคนอื่นๆ, (2559). งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2468