รหัสดีโอไอ 10.14455/NRCT.fas.2016.476
Title งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง
Creator ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Publication Year 2559
Keyword ความรู้หมอเมือง ,หมอพื้นบ้าน
Description ในชุมชนชนบทเมื่อเจ็บป่วยหมอพื้นบ้านยังคงเป็นที่พึ่งของคนที่ทุกข์กายทุกข์ใจอีกเป็นจำนวนมาก การพัฒนาวิทยฐานะของหมอเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การนำการวิจัยท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริม มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิทยฐานะของหมอเมือง และให้หมอเมืองมีการจดบันทึกเวชระเบียนที่สามารถติดตามผลและตรวจสอบได้นำไปสู่การเรียนรู้ครั้งใหญ่ด้วยตนเอง การจัดอบรมทำให้หมอเมืองได้มีโอกาสพบปะแบ่งปันขยายความรู้ให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้ทำให้หมอเมืองเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเกิดการรวมตัวเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหมอพื้นบ้านในแต่ละพื้นที เกิดเป็นเครือข่ายที่่เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้เริ่มจากชุดองค์ความรู้หมอพื้นบ้านของชาวล้านนาที่มีการรวบรวมข้อมูลยาโบราณที่มีการตรวจสอบจากผู้รู้ได้เป็นตำรากลางของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุด ตำรานี้สามารถเรียนรู้ได้จริง นำมาสู่หลักสู่การเรียนการสอนแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกอีกด้วย งานวิจัยชิ้นนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่ระดับนโยบาย มีการนำองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านไปใช้เป็นทางเลือกในการจัดบริการที่หลากหลายให้แก่ชุมชนเป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ ต่อยอด และบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
Format VIDEO
URL Website http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2467
Website title ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, (2559). งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ]. สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2467
ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง", 2559. ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง .ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE), http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2467
ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ, (2559). งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง, [ภาพยนตร์/แอนิเมชัน/เสียง ].ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary SimplPublic Library of Research Result : EXPLORE). สืบค้นจาก http://www.thai-explore.net/search_detail/result/2467