รหัสดีโอไอ 10.14455/CATC.res.2013.6
Title รูปแบบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน
Creator เจน หน่อท้าว
Publisher สถาบันการบินพลเรือน
Publication Year 2556
Keyword ผู้ประกอบการด้านการบิน ,การด้านขนส่ง ,การขนส่งสินค้าทางอากาศ ,การจัดการการขนส่งสินค้า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

เจน หน่อท้าว, (2556) รูปแบบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน. สถาบันการบินพลเรือน:ม.ป.ท.
เจน หน่อท้าว, 2556. รูปแบบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน;
เจน หน่อท้าว, รูปแบบสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน, 2556. Print.