รหัสดีโอไอ 10.14455/CATC.res.2013.4
Title การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจรโอทีเอ
Creator อุสาห์ ต่อเทียนชัย
Publisher สถาบันการบินพลเรือน
Publication Year 2556
Keyword วงจรกรองความถี่ ,วงจรโหมดแรงดัน ,วงจรขยายความนำถ่ายโอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

อุสาห์ ต่อเทียนชัย, (2556) การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจรโอทีเอ. สถาบันการบินพลเรือน:ม.ป.ท.
อุสาห์ ต่อเทียนชัย, 2556. การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจรโอทีเอ. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน;
อุสาห์ ต่อเทียนชัย, การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจรโอทีเอ. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน, 2556. Print.