รหัสดีโอไอ 10.14455/CATC.res.2013.3
Title การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบินสถาบันการบินพลเรือน
Creator อาทิตย์ หิมารัตน์
Publisher สถาบันการบินพลเรือน
Publication Year 2556
Keyword การจัดการเรียนการสอน ,หลักสูตร ,ช่างเครื่องยนต์ ,การประเมินผลการผลิต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

อาทิตย์ หิมารัตน์, (2556) การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบินสถาบันการบินพลเรือน. สถาบันการบินพลเรือน:ม.ป.ท.
อาทิตย์ หิมารัตน์, 2556. การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบินสถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน;
อาทิตย์ หิมารัตน์, การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบินสถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน, 2556. Print.