รหัสดีโอไอ 10.14455/CATC.res.2013.2
Title คู่มือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน
Creator พิชญ์นรี แม้นสงวน
Publisher สถาบันการบินพลเรือน
Publication Year 2556
Keyword การพัฒนาคุณภาพชีวิต ,ทักษะการคิดพื้นฐาน ,การจัดกิจกรรมอบรม ,กระบวนการกลุ่ม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf
Fulltext#16.pdf
Fulltext#17.pdf

บรรณานุกรม

พิชญ์นรี แม้นสงวน, (2556) คู่มือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน. สถาบันการบินพลเรือน:ม.ป.ท.
พิชญ์นรี แม้นสงวน, 2556. คู่มือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน;
พิชญ์นรี แม้นสงวน, คู่มือการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชั้นปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน. ม.ป.ท.:สถาบันการบินพลเรือน, 2556. Print.