รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14455/NRCT.res.2012.65
42 10.14455/NRCT.res.2013.73
43 10.14455/NRCT.res.2013.72
44 10.14455/NRCT.res.2014.100
45 10.14455/NRCT.res.2013.71
46 10.14455/NRCT.res.2013.70
47 10.14455/NRCT.res.2014.99
48 10.14455/NRCT.res.2013.69
49 10.14455/NRCT.res.2013.68
50 10.14455/NRCT.res.2014.98
51 10.14455/NRCT.res.2015.162
52 10.14455/NRCT.res.2014.97
53 10.14455/NRCT.res.2012.64
54 10.14455/NRCT.res.2014.96
55 10.14455/NRCT.res.2012.63
56 10.14455/NRCT.res.2014.95
57 10.14455/NRCT.res.2014.94
58 10.14455/NRCT.res.2013.67
59 10.14455/NRCT.res.2011.29
60 10.14455/NRCT.res.2012.62
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14455/NRCT.res.2012.61
62 10.14455/NRCT.res.2013.66
63 10.14455/NRCT.res.2013.65
64 10.14455/NRCT.res.2012.60
65 10.14455/NRCT.res.2012.59
66 10.14455/NRCT.res.2013.64
67 10.14455/NRCT.res.2014.93
68 10.14455/NRCT.res.2013.63
69 10.14455/NRCT.res.2015.161
70 10.14455/NRCT.res.2012.58
71 10.14455/NRCT.res.2011.28
72 10.14455/NRCT.res.2013.62
73 10.14455/NRCT.res.2012.57
74 10.14455/NRCT.res.2014.92
75 10.14455/NRCT.res.2014.91
76 10.14455/NRCT.res.2013.61
77 10.14455/NRCT.res.2013.60
78 10.14455/NRCT.res.2012.56
79 10.14455/NRCT.res.2011.27
80 10.14455/NRCT.res.2015.160