รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14455/NRCT.fas.2016.600
42 10.14455/NRCT.fas.2016.599
43 10.14455/NRCT.fas.2016.598
44 10.14455/NRCT.fas.2016.597
45 10.14455/NRCT.fas.2016.596
46 10.14455/NRCT.fas.2016.595
47 10.14455/NRCT.fas.2016.594
48 10.14455/NRCT.fas.2016.593
49 10.14455/NRCT.fas.2016.592
50 10.14455/NRCT.fas.2016.591
51 10.14455/NRCT.fas.2016.590
52 10.14455/NRCT.fas.2016.589
53 10.14455/NRCT.fas.2016.588
54 10.14455/NRCT.fas.2016.587
55 10.14455/NRCT.fas.2016.586
56 10.14455/NRCT.img.2016.265
57 10.14455/NRCT.img.2016.264
58 10.14455/NRCT.img.2016.263
59 10.14455/NRCT.img.2016.262
60 10.14455/NRCT.img.2016.261
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14455/NRCT.img.2016.260
62 10.14455/NRCT.img.2016.259
63 10.14455/NRCT.img.2016.258
64 10.14455/NRCT.img.2016.257
65 10.14455/NRCT.fas.2016.585
66 10.14455/NRCT.fas.2016.584
67 10.14455/NRCT.fas.2016.583
68 10.14455/NRCT.fas.2016.582
69 10.14455/NRCT.fas.2016.581
70 10.14455/NRCT.img.2016.256
71 10.14455/NRCT.img.2016.255
72 10.14455/NRCT.img.2016.254
73 10.14455/NRCT.img.2016.253
74 10.14455/NRCT.img.2016.252
75 10.14455/NRCT.img.2016.251
76 10.14455/NRCT.img.2016.250
77 10.14455/NRCT.img.2016.249
78 10.14455/NRCT.fas.2016.580
79 10.14455/NRCT.fas.2016.579
80 10.14455/NRCT.fas.2016.578