รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/CU.the.2005.412
42 10.14457/CU.the.2005.411
43 10.14457/CU.the.2005.410
44 10.14457/CU.the.2005.409
45 10.14457/CU.the.2005.408
46 10.14457/CU.the.2005.407
47 10.14457/CU.the.2005.406
48 10.14457/CU.the.2005.405
49 10.14457/CU.the.2005.404
50 10.14457/CU.the.2005.403
51 10.14457/CU.the.2005.402
52 10.14457/CU.the.2005.401
53 10.14457/CU.the.2005.400
54 10.14457/CU.the.2005.399
55 10.14457/CU.the.2005.398
56 10.14457/CU.the.2005.397
57 10.14457/CU.the.2005.396
58 10.14457/CU.the.2005.395
59 10.14457/CU.the.2005.394
60 10.14457/CU.the.2005.393
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/CU.the.2005.392
62 10.14457/CU.the.2005.391
63 10.14457/CU.the.2005.390
64 10.14457/CU.the.2005.389
65 10.14457/CU.the.2005.388
66 10.14457/CU.the.2005.387
67 10.14457/CU.the.2005.386
68 10.14457/CU.the.2005.385
69 10.14457/CU.the.2005.384
70 10.14457/CU.the.2005.383
71 10.14457/CU.the.2005.382
72 10.14457/CU.the.2005.381
73 10.14457/CU.the.2005.380
74 10.14457/CU.the.2005.379
75 10.14457/CU.the.2005.378
76 10.14457/CU.the.2005.377
77 10.14457/CU.the.2005.376
78 10.14457/CU.the.2005.375
79 10.14457/CU.the.2005.374
80 10.14457/CU.the.2005.373