รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/MU.the.2008.265
42 10.14457/MU.the.2007.142
43 10.14457/MU.the.2003.161
44 10.14457/MU.the.2008.264
45 10.14457/MU.the.2008.263
46 10.14457/MU.the.2008.262
47 10.14457/MU.the.2007.141
48 10.14457/MU.the.2009.277
49 10.14457/MU.the.2009.276
50 10.14457/MU.the.2009.275
51 10.14457/MU.the.2009.274
52 10.14457/MU.the.2008.261
53 10.14457/MU.the.2009.273
54 10.14457/MU.the.2009.272
55 10.14457/MU.the.2009.271
56 10.14457/MU.the.2009.270
57 10.14457/MU.the.2008.260
58 10.14457/MU.the.2008.259
59 10.14457/MU.the.2008.258
60 10.14457/MU.the.2008.257
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/MU.the.2008.256
62 10.14457/TRU.the.2013.19
63 10.14457/TRU.the.2014.94
64 10.14457/TRU.the.2009.134
65 10.14457/TRU.the.2008.123
66 10.14457/TRU.the.2009.133
67 10.14457/TRU.the.2009.132
68 10.14457/TRU.the.2009.131
69 10.14457/TRU.the.2010.67
70 10.14457/TRU.the.2010.66
71 10.14457/TRU.the.2009.130
72 10.14457/TRU.the.2010.65
73 10.14457/TRU.the.2009.129
74 10.14457/TRU.the.2009.128
75 10.14457/TRU.the.2008.122
76 10.14457/TRU.the.2009.127
77 10.14457/TRU.the.2009.126
78 10.14457/TRU.the.2009.125
79 10.14457/TRU.the.2009.124
80 10.14457/TRU.the.2009.123