รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14457/TU.the.2015.1426
42 10.14456/jem.2018.7
43 10.14456/jem.2018.6
44 10.14456/jem.2018.5
45 10.14456/jem.2018.4
46 10.14456/jem.2018.3
47 10.14456/jem.2018.2
48 10.14456/jem.2018.1
49 10.14457/TU.the.2015.1425
50 10.14457/TU.the.2015.1424
51 10.14457/TU.the.2015.1423
52 10.14457/TU.the.2015.1422
53 10.14457/TU.the.2015.1421
54 10.14457/TU.the.2015.1415
55 10.14457/TU.the.2015.1420
56 10.14457/TU.the.2015.1419
57 10.14457/TU.the.2015.1418
58 10.14457/TU.the.2015.1417
59 10.14457/TU.the.2015.1416
60 10.14457/TU.the.2015.1414
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/TU.the.2016.1236
62 10.14457/TU.the.2016.1230
63 10.14457/TU.the.2016.1235
64 10.14457/TU.the.2016.1229
65 10.14457/TU.the.2016.1228
66 10.14457/TU.the.2016.1234
67 10.14457/TU.the.2016.1227
68 10.14457/TU.the.2016.1233
69 10.14457/TU.the.2016.1232
70 10.14457/TU.the.2016.1231
71 10.14456/nulj.2017.26
72 10.14456/nulj.2017.25
73 10.14456/nulj.2017.24
74 10.14456/nulj.2017.23
75 10.14456/nulj.2017.22
76 10.14456/nulj.2017.21
77 10.14456/nulj.2017.20
78 10.14456/nulj.2017.19
79 10.14457/MU.the.2016.20
80 10.14457/MU.the.2015.212