รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
41 10.14456/jba.2018.19
42 10.14456/jssra.2016.35
43 10.14456/jssra.2016.38
44 10.14456/jssra.2016.36
45 10.14456/jssra.2016.37
46 10.14456/jssra.2016.32
47 10.14456/jssra.2016.34
48 10.14456/jssra.2016.39
49 10.14456/jssra.2016.33
50 10.14457/CMU.the.2007.793
51 10.14457/CMU.res.2007.701
52 10.14457/CMU.res.2007.700
53 10.14457/CMU.res.2007.699
54 10.14457/CMU.res.2007.698
55 10.14457/CMU.res.2007.697
56 10.14457/CMU.res.2007.696
57 10.14457/CMU.res.2007.695
58 10.14457/CMU.res.2007.694
59 10.14457/CMU.res.2007.693
60 10.14457/CMU.res.2007.692
ลำดับ รหัสดีโอไอ
61 10.14457/CMU.res.2007.691
62 10.14457/CMU.res.2007.690
63 10.14457/CMU.res.2007.689
64 10.14457/CMU.res.2007.688
65 10.14457/CMU.res.2007.687
66 10.14457/CMU.res.2007.686
67 10.14457/CMU.res.2007.685
68 10.14457/CMU.res.2007.684
69 10.14457/CMU.res.2007.683
70 10.14457/CMU.res.2007.682
71 10.14457/CMU.res.2007.681
72 10.14457/CMU.res.2007.680
73 10.14457/CMU.res.2007.679
74 10.14457/CMU.res.2007.678
75 10.14457/CMU.res.2007.677
76 10.14457/CMU.res.2007.676
77 10.14457/CMU.res.2007.675
78 10.14457/CMU.res.2007.674
79 10.14457/CMU.res.2007.673
80 10.14457/CMU.res.2007.672