รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CU.the.2012.216
2 10.14458/RSU.res.2019.399
3 10.14458/DPU.the.2014.129
4 10.14458/DPU.the.2014.128
5 10.14458/BU.res.2016.3
6 10.14457/KMITL.res.2015.136
7 10.14458/RSU.res.2019.398
8 10.14458/RSU.res.2019.397
9 10.14458/RSU.res.2019.396
10 10.14458/RSU.res.2019.395
11 10.14458/RSU.res.2019.394
12 10.14458/RSU.res.2019.393
13 10.14458/RSU.res.2019.392
14 10.14458/RSU.res.2019.391
15 10.14458/RSU.res.2019.390
16 10.14458/RSU.res.2019.389
17 10.14458/RSU.res.2019.388
18 10.14458/RSU.res.2019.387
19 10.14458/RSU.res.2019.386
20 10.14458/RSU.res.2019.385
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14458/RSU.res.2019.384
22 10.14458/RSU.res.2019.383
23 10.14458/RSU.res.2019.382
24 10.14458/RSU.res.2019.381
25 10.14458/RSU.res.2019.380
26 10.14458/RSU.res.2019.379
27 10.14458/RSU.res.2019.378
28 10.14458/RSU.res.2019.377
29 10.14458/RSU.res.2019.376
30 10.14458/RSU.res.2019.375
31 10.14458/RSU.res.2019.374
32 10.14458/RSU.res.2019.373
33 10.14458/RSU.res.2019.372
34 10.14458/RSU.res.2019.371
35 10.14458/RSU.res.2019.370
36 10.14458/RSU.res.2019.369
37 10.14458/RSU.res.2019.368
38 10.14458/RSU.res.2019.367
39 10.14458/RSU.res.2019.366
40 10.14458/RSU.res.2019.365