รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/KMUTNB.the.2005.110
2 10.14457/KMUTNB.the.2005.109
3 10.14457/KMUTNB.the.2005.108
4 10.14457/KMUTNB.the.2005.107
5 10.14457/KMUTNB.the.2005.106
6 10.14457/KMUTNB.the.2005.105
7 10.14457/KMUTNB.the.2005.104
8 10.14457/KMUTNB.the.2005.103
9 10.14457/KMUTNB.the.2005.102
10 10.14457/KMUTNB.the.2005.101
11 10.14457/KMUTNB.the.2005.100
12 10.14457/KMUTNB.the.2005.99
13 10.14457/KMUTNB.the.2005.98
14 10.14457/KMUTNB.the.2005.97
15 10.14457/KMUTNB.the.2005.96
16 10.14457/KMUTNB.the.2005.95
17 10.14457/KMUTNB.the.2005.94
18 10.14457/KMUTNB.the.2005.93
19 10.14457/KMUTNB.the.2005.92
20 10.14457/KMUTNB.the.2005.91
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/KMUTNB.the.2005.90
22 10.14457/KMUTNB.the.2005.89
23 10.14457/KMUTNB.the.2005.88
24 10.14457/KMUTNB.the.2005.87
25 10.14457/KMUTNB.the.2005.86
26 10.14457/TU.the.2015.103
27 10.14457/TU.the.2015.102
28 10.14457/TU.the.2015.101
29 10.14457/TU.the.2015.100
30 10.14457/TU.the.2015.91
31 10.14457/TU.the.2015.99
32 10.14457/TU.the.2015.98
33 10.14457/TU.the.2015.97
34 10.14457/TU.the.2015.96
35 10.14457/TU.the.2015.95
36 10.14457/TU.the.2015.94
37 10.14457/TU.the.2015.93
38 10.14457/TU.the.2015.92
39 10.14457/CU.the.2007.1442
40 10.14457/CU.the.2007.1441