รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CMU.res.2010.603
2 10.14457/CMU.res.2010.602
3 10.14457/CMU.res.2010.601
4 10.14457/CMU.res.2010.600
5 10.14457/CMU.res.2010.599
6 10.14457/CMU.res.2010.598
7 10.14457/CMU.res.2009.481
8 10.14457/CMU.the.2010.847
9 10.14457/CMU.the.2010.846
10 10.14457/CMU.the.2010.845
11 10.14457/CMU.the.2010.844
12 10.14457/CMU.the.2010.843
13 10.14457/CMU.the.2010.842
14 10.14457/CMU.the.2010.841
15 10.14457/CMU.the.2010.840
16 10.14457/CMU.the.2010.839
17 10.14457/CMU.the.2010.838
18 10.14457/CMU.the.2010.837
19 10.14457/CMU.the.2010.836
20 10.14457/CMU.the.2010.835
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CMU.the.2010.834
22 10.14457/CMU.the.2010.833
23 10.14457/CMU.the.2009.688
24 10.14457/TU.the.2016.1719
25 10.14457/TU.the.2014.96
26 10.14457/TU.the.2014.95
27 10.14457/TU.the.2016.1722
28 10.14457/TU.the.2014.94
29 10.14457/TU.the.2014.89
30 10.14457/TU.the.2014.93
31 10.14457/TU.the.2016.1721
32 10.14457/TU.the.2014.92
33 10.14457/TU.the.2014.91
34 10.14457/TU.the.2016.1720
35 10.14457/TU.the.2014.90
36 10.14457/TU.the.2016.1718
37 10.14457/TU.the.2016.1717
38 10.14457/TU.the.2016.1716
39 10.14455/NRCT.img.2018.295
40 10.14455/NRCT.img.2018.294