รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/CMU.res.2006.505
2 10.14457/CMU.res.2006.504
3 10.14457/CMU.res.2006.503
4 10.14457/CMU.res.2006.502
5 10.14457/CMU.res.2006.501
6 10.14457/CMU.res.2006.500
7 10.14457/CMU.res.2006.499
8 10.14457/CMU.res.2006.498
9 10.14457/CMU.res.2006.497
10 10.14457/KMUTT.the.2006.353
11 10.14457/SU.the.2006.159
12 10.14458/KRIRK.the.2006.36
13 10.14457/CMU.the.2006.672
14 10.14457/STOU.the.2006.120
15 10.14457/STOU.the.2006.119
16 10.14457/KKU.the.2006.288
17 10.14457/KKU.the.2006.287
18 10.14458/DPU.the.2006.89
19 10.14458/DPU.the.2006.88
20 10.14457/CU.the.2006.1107
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/CU.the.2000.22
22 10.14457/CU.the.2001.148
23 10.14457/CU.the.2006.1106
24 10.14457/CU.the.2006.1105
25 10.14457/CU.the.2006.1104
26 10.14457/CU.the.2006.1103
27 10.14457/CU.the.2006.1102
28 10.14457/CU.the.2006.1101
29 10.14457/CU.the.2006.1100
30 10.14457/CU.the.2006.1099
31 10.14457/CU.the.2006.1098
32 10.14457/CU.the.2006.1097
33 10.14457/CU.the.2006.1096
34 10.14457/CU.the.2006.1095
35 10.14457/CU.the.2006.1094
36 10.14457/CU.the.2006.1093
37 10.14457/CU.the.2006.1092
38 10.14457/CU.the.2006.1091
39 10.14457/CU.the.2006.1090
40 10.14457/CU.the.2006.1089