รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14456/sbs3.2018.1
2 10.14455/SBS.doc.2018.4
3 10.14455/SBS.obj.2018.4
4 10.14455/SBS.fas.2018.4
5 10.14455/SBS.fas.2018.3
6 10.14455/SBS.fas.2018.2
7 10.14455/SBS.fas.2018.1
8 10.14455/SBS.obj.2018.3
9 10.14455/SBS.doc.2018.3
10 10.14455/SBS.img.2018.4
11 10.14455/SBS.img.2018.3
12 10.14455/SBS.img.2018.2
13 10.14455/SBS.img.2018.1
14 10.14455/SBS.doc.2018.2
15 10.14455/SBS.obj.2018.2
16 10.14455/SBS.doc.2018.1
17 10.14455/SBS.obj.2018.1
18 10.14455/SBS.the.2018.6
19 10.14455/SBS.the.2018.7
20 10.14455/SBS.the.2018.8
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14455/SBS.the.2018.9
22 10.14455/SBS.res.2018.8
23 10.14455/SBS.res.2018.7
24 10.14455/SBS.res.2018.6
25 10.14455/SBS.res.2018.5
26 10.14457/CU.the.2003.298
27 10.14457/CU.the.2004.905
28 10.14457/CU.the.2004.904
29 10.14457/CU.the.2004.903
30 10.14457/CU.the.2004.902
31 10.14457/CU.the.2004.901
32 10.14457/CU.the.2004.900
33 10.14457/CU.the.2004.899
34 10.14457/CU.the.2004.898
35 10.14457/CU.the.2004.897
36 10.14457/CU.the.2004.896
37 10.14457/CU.the.2004.895
38 10.14457/CU.the.2004.894
39 10.14457/CU.the.2004.893
40 10.14457/CU.the.2004.892