รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/MJU.the.2014.76
2 10.14457/MJU.res.2010.64
3 10.14457/MJU.res.2011.61
4 10.14457/MJU.res.2013.8
5 10.14457/MJU.res.2012.7
6 10.14457/MJU.res.2012.6
7 10.14457/MJU.res.2013.7
8 10.14457/MJU.res.2014.9
9 10.14457/MJU.res.2014.8
10 10.14457/STOU.the.2013.218
11 10.14457/STOU.the.2013.217
12 10.14457/STOU.the.2013.216
13 10.14457/STOU.the.2013.215
14 10.14457/STOU.the.2013.214
15 10.14457/STOU.the.2013.213
16 10.14457/STOU.the.2013.212
17 10.14457/STOU.the.2013.211
18 10.14457/STOU.the.2013.210
19 10.14457/STOU.the.2013.209
20 10.14457/STOU.the.2014.286
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/STOU.the.2013.208
22 10.14457/STOU.the.2013.207
23 10.14457/STOU.the.2013.206
24 10.14457/STOU.the.2014.285
25 10.14457/STOU.the.2013.205
26 10.14457/STOU.the.2013.204
27 10.14457/STOU.the.2013.203
28 10.14457/STOU.the.2014.284
29 10.14457/STOU.the.2014.283
30 10.14457/STOU.the.2014.282
31 10.14457/STOU.the.2014.281
32 10.14457/STOU.the.2014.280
33 10.14457/STOU.the.2013.202
34 10.14457/STOU.the.2014.279
35 10.14457/STOU.the.2013.201
36 10.14457/STOU.the.2013.200
37 10.14457/STOU.the.2013.199
38 10.14457/STOU.the.2013.198
39 10.14457/STOU.the.2013.197
40 10.14457/TRU.the.2004.45