รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/MU.the.1994.162
2 10.14457/MU.the.1994.161
3 10.14457/MU.the.1994.160
4 10.14457/MU.the.1994.159
5 10.14457/MU.the.1994.158
6 10.14457/MU.the.1994.157
7 10.14457/MU.the.1994.156
8 10.14457/MU.the.1994.155
9 10.14457/MU.the.1994.154
10 10.14457/MU.the.1994.153
11 10.14457/MU.the.1994.152
12 10.14457/MU.the.1994.151
13 10.14457/MU.the.1994.150
14 10.14457/MU.the.1994.149
15 10.14457/MU.the.1994.148
16 10.14457/MU.the.1994.147
17 10.14457/MU.the.1995.170
18 10.14457/MU.the.1994.146
19 10.14457/MU.the.1994.145
20 10.14457/MU.the.1994.144
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/MU.the.1994.165
22 10.14457/MU.the.1994.164
23 10.14457/MU.the.1994.163
24 10.14457/MU.the.1990.139
25 10.14457/MU.the.1990.138
26 10.14457/MU.the.1990.137
27 10.14457/MU.the.1990.136
28 10.14457/MU.the.1990.135
29 10.14457/MU.the.1986.18
30 10.14457/MU.the.1988.150
31 10.14457/MU.the.1987.46
32 10.14457/MU.the.1988.149
33 10.14457/MU.the.1989.118
34 10.14457/MU.the.1987.45
35 10.14457/MU.the.1989.117
36 10.14457/MU.the.1988.148
37 10.14457/MU.the.1989.116
38 10.14457/MU.the.1989.115
39 10.14457/MU.the.1988.147
40 10.14457/MU.the.1988.152