รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/NU.res.2018.15
2 10.14457/NU.res.2018.14
3 10.14457/NU.res.2018.13
4 10.14457/NU.res.2018.12
5 10.14457/NU.res.2018.11
6 10.14457/NU.res.2018.10
7 10.14457/NU.res.2018.9
8 10.14457/NU.res.2018.8
9 10.14457/NU.res.2018.7
10 10.14457/NU.res.2018.6
11 10.14457/NU.res.2018.5
12 10.14457/NU.res.2018.4
13 10.14457/NU.res.2018.3
14 10.14457/NU.res.2018.2
15 10.14457/NU.res.2018.1
16 10.14456/ea.2019.10
17 10.14456/ea.2019.12
18 10.14456/ea.2019.18
19 10.14456/ea.2019.1
20 10.14456/ea.2019.2
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14456/ea.2019.4
22 10.14456/ea.2019.9
23 10.14456/ea.2019.19
24 10.14456/ea.2019.11
25 10.14456/ea.2019.14
26 10.14456/ea.2019.20
27 10.14456/ea.2019.17
28 10.14456/ea.2019.16
29 10.14456/ea.2019.5
30 10.14456/ea.2019.13
31 10.14456/ea.2019.3
32 10.14456/ea.2019.6
33 10.14456/ea.2019.7
34 10.14456/ea.2019.15
35 10.14456/ea.2019.8
36 10.14456/clmj.2019.2
37 10.14456/jba.2018.17
38 10.14456/jba.2018.16
39 10.14456/jba.2018.18
40 10.14456/jba.2018.20