รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14458/STIU.the.2017.5
2 10.14458/STIU.the.2016.5
3 10.14458/STIU.the.2016.4
4 10.14458/STIU.the.2017.4
5 10.14458/STIU.the.2017.3
6 10.14458/STIU.the.2017.2
7 10.14458/STIU.the.2016.3
8 10.14458/STIU.the.2016.2
9 10.14458/STIU.the.2017.1
10 10.14458/STIU.the.2016.1
11 10.14457/TU.the.2016.1224
12 10.14457/TU.the.2016.1223
13 10.14457/TU.the.2016.1222
14 10.14457/TU.the.2016.1221
15 10.14457/TU.the.2016.1226
16 10.14457/TU.the.2016.1220
17 10.14457/TU.the.2016.1225
18 10.14457/KU.the.2013.593
19 10.14457/KU.the.2013.592
20 10.14458/STIU.the.2014.140
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14458/STIU.the.2014.139
22 10.14458/STIU.the.2013.83
23 10.14458/STIU.the.2013.82
24 10.14457/KMUTT.the.2013.216
25 10.14457/KMUTT.the.2013.215
26 10.14457/SDU.res.2014.72
27 10.14457/SDU.res.2018.3
28 10.14457/SDU.res.2016.42
29 10.14457/SDU.res.2018.2
30 10.14457/SDU.res.2017.45
31 10.14457/SDU.res.2018.1
32 10.14457/SDU.res.2017.44
33 10.14457/SDU.res.2017.43
34 10.14457/KMITL.res.2017.8
35 10.14457/KMITL.res.2016.21
36 10.14457/KMITL.res.2017.7
37 10.14457/KMITL.res.2017.6
38 10.14457/KMITL.res.2017.5
39 10.14457/KMITL.res.2013.178
40 10.14457/KMITL.res.2017.4