รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14457/TU.the.2016.1469
2 10.14457/TU.the.2016.1468
3 10.14457/TU.the.2016.1461
4 10.14457/TU.the.2016.1460
5 10.14457/TU.the.2016.1459
6 10.14457/TU.the.2016.1458
7 10.14457/TU.the.2016.1457
8 10.14457/TU.the.2016.1467
9 10.14457/TU.the.2016.1456
10 10.14457/TU.the.2016.1455
11 10.14457/TU.the.2016.1454
12 10.14457/TU.the.2016.1453
13 10.14457/TU.the.2016.1452
14 10.14457/TU.the.2016.1466
15 10.14457/TU.the.2016.1451
16 10.14457/TU.the.2016.1465
17 10.14457/TU.the.2016.1464
18 10.14457/TU.the.2016.1463
19 10.14457/TU.the.2016.1462
20 10.14457/TU.the.2016.1450
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/TU.the.2016.1449
22 10.14457/TU.the.2016.1448
23 10.14457/TU.the.2016.1447
24 10.14457/TU.the.2016.1436
25 10.14457/TU.the.2016.1446
26 10.14457/TU.the.2016.1445
27 10.14457/TU.the.2016.1444
28 10.14457/TU.the.2016.1443
29 10.14457/TU.the.2016.1442
30 10.14457/TU.the.2016.1441
31 10.14457/TU.the.2016.1440
32 10.14457/TU.the.2016.1439
33 10.14457/TU.the.2016.1438
34 10.14457/TU.the.2016.1437
35 10.14456/jams.2018.14
36 10.14456/jams.2018.9
37 10.14456/jams.2018.10
38 10.14456/jams.2018.12
39 10.14456/jams.2018.13
40 10.14456/jams.2018.11