รหัสดีโอไอ

ลำดับ รหัสดีโอไอ
1 10.14455/thai-explore.fas.2015.7
2 10.14457/OER.img.2015.8
3 10.14457/OER.img.2015.7
4 10.14457/OER.img.2015.6
5 10.14457/OER.img.2015.5
6 10.14455/thai-explore.fas.2015.6
7 10.14455/thai-explore.fas.2015.5
8 10.14455/thai-explore.fas.2015.4
9 10.14457/OER.img.2015.4
10 10.14457/OER.img.2015.3
11 10.14457/OER.img.2015.2
12 10.14457/OER.img.2015.1
13 10.14457/TU.the.2016.737
14 10.14457/TU.the.2016.736
15 10.14457/TU.the.2016.735
16 10.14457/TU.the.2016.734
17 10.14457/TU.the.2016.721
18 10.14457/TU.the.2016.733
19 10.14457/TU.the.2016.732
20 10.14457/TU.the.2016.731
ลำดับ รหัสดีโอไอ
21 10.14457/TU.the.2016.730
22 10.14457/TU.the.2015.1177
23 10.14457/TU.the.2015.1188
24 10.14457/TU.the.2015.1187
25 10.14457/TU.the.2015.1186
26 10.14457/TU.the.2015.1176
27 10.14457/TU.the.2015.1185
28 10.14457/TU.the.2016.729
29 10.14457/TU.the.2015.1184
30 10.14457/TU.the.2015.1183
31 10.14457/TU.the.2015.1175
32 10.14457/TU.the.2016.728
33 10.14457/TU.the.2015.1182
34 10.14457/TU.the.2016.727
35 10.14457/TU.the.2016.726
36 10.14457/TU.the.2015.1181
37 10.14457/TU.the.2015.1180
38 10.14457/TU.the.2015.1179
39 10.14457/TU.the.2016.725
40 10.14457/TU.the.2015.1178