ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jbs Journal of Behavioral Science 232
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 89
jcdr-hs Journal of Community Development Research 410
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 12
jdat Journal of The Dental Association of Thailand 161
jed-msu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
jedunu Journal of Education Naresuan University 0
jem วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 225
jer เศรษฐศาสตร์รามคำแหง 0
jfepru วารสารครุพิบูล 58
jfonubuu วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
jgcru วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13
jgnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 33
jhr Journal of Health Research 277
jhs Journal of Health Science 58
jhsam Journal of Health Science and Alternative Medicine 6
jhsmr Journal of Health Science and Medical Research 688
jhsr Journal of Health Systems Research 44
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jhusoubru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
jibs Journal of International Buddhist Studies 51
jis วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 282
jisb วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ 93
jist Journal of Information Science and Technology 547
jit วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47
jitt วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 47
jlc สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 0
jlett อักษรศาสตร์ 4
jli วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 45
jmcupeace สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 188
jmhs วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 348
jmmm วารสารโลหะ วัสดุและแร่ 104
jmms วิทยาการจัดการสมัยใหม่ 0
jms Journal of Mekong Societies 145
jmu Mahidol R2R e-Journal 111
jmv Journal of Moral and Virtue 51
jna journals master of nursing administration 0
jnat Journal of Nutrition Association of Thailand 0
jnsu Journal of Nursing, Siam University 100