ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jcdr-hs Naresuan University Graduate School 380
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst Rangsit University 12
jdat The Dental Association of Thailand 149
jed-msu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
jedunu Journal of Education Naresuan University 0
jem วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 183
jer เศรษฐศาสตร์รามคำแหง 0
jfepru คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 58
jfonubuu วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0
jgcru บัณฑิตวิทยาลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13
jgnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 33
jhr Journal of Health Research 277
jhs Journal of Health Science 52
jhsr Health Systems Research Institute 44
jhusoubru มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0
jibs 51
jis วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 277
jisb 88
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jist คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 547
jit วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47
jitt วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 47
jlc สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 0
jlett อักษรศาสตร์ 4
jli ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 45
jmcupeace สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies) 188
jmhs งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 348
jmmm Metallurgy and Materials Science Research Institute, Chulalongkorn University ​ 92
jms Journal of Mekong Societies 139
jmu 111
jmv Journal of Moral and Virtue 51
jna journals master of nursing administration 0
jnsu Faculty of Nursing, Siam University 100
jntr nationreview 0
jofa มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 99
jofakku วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0
jog การบริหารปกครอง 143
johs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 99
jor ราชนครินทร์ 0