ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
gag Genomics and Genetics 23
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 54
hasss Silpakorn University Research and Development Institute Sanamchandra Palace Campus 1,630
hri สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 104
hrodj วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
hsssrj HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURINDRA RAJABHAT JOURNAL 0
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu 0
hyaj hatyai academic journal 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijactis International Journal of Applied Computer Technology and Information System 0
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijeas มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 111
ijproman King Mongkut’s University of Technology Thonburi 8
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 27
ijsk International Journal of Scientific Knowledge 0
isec International Struct Eng and Constructn Society 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
itjemast tuengr group 44
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua Journal of Community Development and Life Quality 109
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jaas Journal of Applied Animal Science 0
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait 0
jams 147
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 149
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 72
jba วารสารบริหารธุรกิจ 97
jbs 232
jbsd 89
jcdr-hs Naresuan University Graduate School 356
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jcst Rangsit University 6
jdat The Dental Association of Thailand 137