ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
fabj Chiang Mai University 204
feat วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 0
fmsj วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 40
gag Genomics and Genetics 23
gnj มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 54
hasss Silpakorn University Research and Development Institute Sanamchandra Palace Campus 1,743
hri สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 124
hrodj วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 4
hsssrj HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURINDRA RAJABHAT JOURNAL 0
hsudur Udon thani Rajabhat University 0
huaj มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1,119
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu 0
hyaj 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijactis International Journal of Applied Computer Technology and Information System 0
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ijbs International Journal of Behavioral Science 89
ijeas มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 131
ijhs วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 8
ijproman King Mongkut’s University of Technology Thonburi 8
ijps Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University 44
ijsk International Journal of Scientific Knowledge 0
infj สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 525
isec International Struct Eng and Constructn Society 0
itjemast tuengr group 162
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua Journal of Community Development and Life Quality 109
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jaas Journal of Applied Animal Science 0
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jait 0
jams 163
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 166
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 72