ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu วิถีสังคมมนุษย์ 0
hyaj hatyai academic journal 32
iire International Journal of Renewable Energy 118
ijactis International Journal of Applied Computer Technology and Information System 0
ijbs International Journal of Behavioral Science 75
ijps วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 27
ijsk International Journal of Scientific Knowledge 0
itjemast International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 13
itjlp วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 71
j-com-dev-and-life-qua Journal of Community Development and Life Quality 69
j-mcurk วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ (Journal of MCU Buddhapanya Review) 35
j-ssmcu วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [๋journal of MCU Social Science Review] 1
jaas Journal of Applied Animal Science 0
jadr The Journal of Administration Development Research 21
jams Journal of Associated Medical Sciences 123
jap วารสารวิชาชีพบัญชี 112
jarhs วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
jars วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 44
jba วารสารบริหารธุรกิจ 82
jbs Journal of Behavioral Science 34
jbsd วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 80
jcdrnu-hss วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 1
jcin วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า 47
jdat The Journal of Dental Association of Thailand 89
jed-msu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0
jedunu Journal of Education Naresuan University 0
jem วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 43
jer เศรษฐศาสตร์รามคำแหง 0
jgcru วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 13
jgnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 33
jhr Journal of Health Research 232
jhs Journal of Health Science 0
jibs Journal of International Buddhist Studies 51
jis วารสารสหวิทยาการ 0
jisb วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ 65
jit วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0
jitt วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 47