ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 124
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
apst Asia-Pacific Journal of Science and Technology 100
asj-psu Academic Services Journal, Prince of Songkla University 258
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 257
bei สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI) 525
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 50
cast Current Applied Science and Technology 29
cbsr จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 251
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull Chulalongkorn Medical Bulletin 280
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Chulalongkorn Medical Journal 284
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 105
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
doij วารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 0
ea EnvironmentAsia 684
easr Engineering and Applied Science Research 92
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31
edupsu วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 688
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 23
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea Eye South East Asia 20
fabj Food and Applied Bioscience Journal 204