ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
- Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 2,090
aej Applied Economics Journal 84
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 124
ajrc Asia Pacific Journal of Religions and Cultures 0
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp 287
apst 100
asj-psu สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 237
becj คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 257
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built 45
cast สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 24
cbsr คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 245
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 5
chulamedbull คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 270
ci-journal วารสารสหวิทยาการ 10
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
clmj Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 284
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmruresearch สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmuljn สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 42
connexion 105
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
doij มหาวิทยาลัยดีโอไอ 0
ea สมาคมอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย 665
easr Engineering and Applied Science Research 82
edkkuj วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31
eenet-journal 9
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 23
ennrj Environment and Natural Resources Journal 141
eyesea 20
fabj Chiang Mai University 204