ทำเนียบวารสาร

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
aej Applied Economics Journal 54
aer Applied Environmental Research 64
afbe Asian Forum on Business Education 96
aja วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 45
aje-sdu ASEAN JOURNAL of EDUCATION 14
ajmi ASEAN Journal of Management & Innovation 55
apjai Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 0
apjcp Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 287
asj-psu วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 140
becj วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 215
brujn วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0
bsrujl วารสารสารสนเทศ 0
built International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology 32
cdmc The International Journal of Child Development and Mental Health 0
ckcjournal วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา 0
cmmj Chiang Mai Medical Journal 37
cmujlss วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89
cmujoa วารสารเกษตร 10
cmvj เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 19
connexion MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences 57
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
der DEVELOPMENT ECONOMIC REVIEW 64
dmhjournal วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 285
ea EnvironmentAsia 272
easr Engineering and Applied Science Research 18
edupsru ครุพิบูล 35
eenet-journal วารสารเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 0
ejodil วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 11
ennrj Environment and Natural Resources Journal 116
feat วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 0
fms วารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 8
gag Genomics and Genetics 14
gnru วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 21
hritu HRi : Journal of Human Resource intelligence 0
hrps Journal of Human Rights and Peace Studies 0
hsssrj HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURINDRA RAJABHAT JOURNAL 0
humansrru วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
humsu วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 661
husojournal วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
husoksu วิถีสังคมมนุษย์ 0
hyaj hatyai academic journal 32