คณะทำงานดีโอไอ

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวรพีพรรณ ช่วงสกุล
ตำแหน่ง :   หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการระบุวัตถุดิจิทัล
อีเมล์ :   rapeeparn.chuangsakul@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :   นางผกาวรรณ กองกันภัย
ตำแหน่ง :   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :   pookpook_44@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :   นางสุทรามาศ ยะหัตตะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   sutramat@hotmail.co.th
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวสุภาพ ศรีชนะ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   kae0708@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวนภวัล คำบุญ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   oat_smile@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวมะลิวัลย์ พันธุ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อีเมล์ :   malimouy23@gmail.com