การ Resolve DOI

การ Resolve DOI

การ Resolve DOI หรือการสืบค้นรหัส DOI ที่ วช. ดำเนินการออกรหัสแล้วเสร็จ  นักวิจัยสามารถนำรหัส DOI ไปใช้ประโยชน์ โดย Resolve DOI จากเว็บไซต์ 3 แห่ง ดังนี้ เว็บไซต์ http://www.doi.org เว็บไซต์ http://wwwdatacite.org เว็บไซต์ http://www.doi.nrct.go.th นอกจากนี้ได้สรุปผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

1. เว็บไซต์ http://www.doi.org

การ Resolve DOI เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.doi.org

- ที่หน้าหลัก มาที่หัวข้อ Resolve a DOI Name โดยกรอกรหัส DOI ลงในช่องว่าง แล้วกด SUBMIT

- กรณีนี้สามารถ Search โดยใช้รหัส DOI เท่านั้นจะต้องทราบรหัส DOI แล้วนำรหัส DOI มากรอก

- การ Resolve DOI จะ Resolve มาที่หน้าจอหน้าเว็บไซต์ DOI วช. โดยแสดงผลของระบบ Local Handel System ที่เป็นมาตรฐานของไทยมีการจัดทำอย่างได้มาตรฐานตามแนวทางสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีรายการเลข DOI ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ คำสำคัญและมีไฟล์ดิจิทัล     ให้ดาวน์โหลด

- ที่ Digital file คลิก Fulltext # 1 จะดาวน์โหลดเอกสารและแสดงข้อมูลเอกสาร

2. เว็บไซต์ http://www.datacite.org

การ Resolve DOI เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.datacite.org  เลือก FIND A DATASET

                - จะเข้ามายังหน้า FIND A DATASET จะปรากฏส่วนการ Resolve DOI

สามารถ Resolve  DOI จาก 2 ส่วน ได้แก่

                1. DOI resolver โดยกรอกรหัส DOI ลงในช่องว่าง แล้วกด SUBMIT

                2. Metadata Search โดยกรอกข้อมูลเมทาดาทา เช่น               

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Creator) คำสำคัญ (Keywords) เป็นต้น ลงในช่องว่าง แล้วกด Search

                - Data Cite ได้พัฒนาการสืบค้นข้อมูลด้วยเมทาดาทา มีส่วนการสืบค้นโดยใช้คำค้น เมื่อทดลองป้อนคำค้นด้วยภาษาไทย จะพบข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานประเทศไทยหลายรายการ เนื่องจาก วช. ดำเนินการออกรหัส DOI ให้กับเอกสารดิจิทัลประเภทรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เช่น Search ค้นด้วยคำว่า ข้าวจะปรากฏข้อมูล

                - คลิกที่ ชื่อเรื่อง จะปรากฏข้อมูล

                - คลิกที่ รหัส DOI จะ Resolve มาที่หน้าจอระบบ Local Handel System

                - ส่วนท้ายหน้าจะบอกว่าข้อมูลนี้มาจากประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบ โดย วช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมาย

3. เว็บไซต์ http://www.doi.nrct.go.th

การ Resolve DOI  จาก เว็บไซต์ http://www.doi.nrct.go.th ที่เมนู Resolve DOI

                - กรณีนี้สามารถ Search โดยใช้รหัส DOI เท่านั้น จะต้องทราบรหัส DOI แล้วนำรหัส DOI มากรอก

 

                - นอกจากนี้ที่เว็บไซต์ http://www.doi.nrct.go.th ที่เมนู DOI List ยังให้รายละเอียดข้อมูล ได้แก่ รหัส DOI วันที่ออกเลข ข้อมูล Last Update และจำนวนเลข DOI ทั้งหมดที่ออกโดย วช. ตั้งแต่เวลาปัจจุบันย้อนหลังถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (วันแรกที่ วช. เริ่มออกรหัส DOI) ทั้งนี้รหัส DOI เลขสุดท้ายที่ออกจะปรากฏอยู่ในรายการลำดับที่ 1